Pháp luật và kỉ luật là gì

Pháp luật và kỉ luật là gì

 Pháp luật là các quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc do nhà nước ban hành, được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.

 Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động chặt chẽ của mọi người.

Cho ví dụ về pháp luật và kỉ luật

 Ví dụ về pháp luật: hiến pháp, luật hình sự, luật dân sự

 Ví dụ về kỉ luật: đi học đúng giờ, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ

So sánh pháp luật và kỉ luật

 Giống nhau: đều là những quy định

 Khác nhau: tổ chức quy định

Ca dao tục ngữ về pháp luật và kỉ luật

 – Chí công vô tư.

 – Luật pháp bất vị thân.

 – Bênh lí, không bênh thân.

 – Vay thì trả, chạm thì đền.

 – Làm người trông rộng nghe xa

 – Tha kẻ gian, oan người ngay.

 – Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu.

 – Chớ dong kẻ gian, chớ oan người ngay.

 – Cầm cân nảy mực.

 Biết luật biết lí mới là người tinh.

 – Thương em anh để trong lòng

 Việc quan anh cứ phép công anh làm.

 – Muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước.

 – Đất có lề, quê có thói.

 – Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

 – Bề trên ở chẳng kỉ cương

 Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa.

 – Dột từ nóc dột xuống.

 – Nước có vua, chùa có bụt.

 – Ở quen thói, nói quen sáo.

 – Người trên đứng đắn, kẻ dưới dám nhờn.

 – Nhà dột tại nóc.

 – Đục từ đầu sông đục xuống.

Học sinh cần làm gì để thực hiện tốt pháp luật và kỉ luật

  • Có ý thức rèn luyện, có ý thức tổ chức kỉ luật.
  • Tham gia phát biểu xây dựng bài.
  • Thực hiện đúng nội quy của nhà trường, của lớp đề ra.
  • Tham gia góp ý xây dựng kế hoạch của lớp, góp ý xây dựng trong những giờ sinh hoạt lớp.

  

  

  

  

  

  

 Tag: thế nào 5 8 câu nhau như gdcd chuyện hiểu mối hệ giữa soạn kỷ