Xử lý khách hàng không lấy hóa đơn điện tử ntn

 Khách hàng không lấy hóa đơn điện tử trường hợp đơn hàng dưới 200.000 đồng

 Theo Điều 16, Thông tư 153/2010/TT-BTC

 “Điều 16. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

 1. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

 2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.7 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

 3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.”

 Người mua không lấy hóa đơn điện tử trường hợp đơn hàng trên 200.000 đồng

 Căn cứ Điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điểm b, Khoản 2, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC:

 “Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.”

 Vậy nên với người mua có giá trị đơn hàng trên 200.000 vnđ dù họ không lấy hóa đơn điện tử, thì vẫn phải xuất hóa đơn điện tử cho khách

  

  

  

  

 Tag: cách bamboo