Thủ tục xóa bỏ hóa đơn điện tử

Khi nào xóa bỏ hóa đơn điện tử

 Do hóa đơn viết sai những thông tin nhất định như: mã số thuế, số lượng, sản phẩm/ dịch vụ, đơn giá …

Thủ tục xóa bỏ hóa đơn điện tử

 Theo điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập được quy định cụ thể như sau:

 “1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

 2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Cách xóa bỏ hóa đơn điện tử

 

Mẫu biên bản xóa bỏ hóa đơn điện tử

 Nội dung biên bản xóa bỏ hóa đơn được viết dưới dạng biên bản thu hồi hóa đơn

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 —oOo—

 BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

 Số 0123/BBTHHĐ

  

 – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

  

 Hôm nay, ngày …………./20.., đại diện hai bên gồm có:

  

 BÊN A :   ………………………

 Địa chỉ :  ……………………….

 Điện thoại : …………………             MST: ………………………

 Do Ông (Bà) : …………………        Chức vụ : ……………………….

  

 BÊN B ……………………………………..

 Địa chỉ :  ………………………………………

 Điện thoại : …………………………. ………..MST: ………………………

 Do:…………………………………………………Chức vụ : ………………………………………

  

 Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ………… ngày …………. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………….. ngày …………………

  

  

  • Lý do thu hồi : ……………………….

  

 Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

 Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

  

  

  

 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: 2021 cần