Pháp luật là gì – Bản chất của pháp luật

 Pháp luật là tập hợp các quy tắc điều chỉnh các mối quan hệ giữa con người với nhau trong xã hội. Nó là một tập hợp các quy tắc, chuẩn mực và phong tục tập quán được xã hội đồng ý để được thực thi bởi nhà nước hoặc các thiết chế xã hội khác.

Pháp luật là gì

 Luật pháp là một bộ phận quan trọng của xã hội. Nó thiết lập các quy tắc chi phối xã hội và các thành viên của nó. Nó cũng bảo vệ các cá nhân và quyền của họ. Pháp luật quy định những xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình.

 Không có pháp luật xã hội sẽ không có trật tự và ổn định

 Ví dụ về pháp luật : cấm săn bắt động vật quý hiếm, quy định về việc khai thác rừng, quy định về tham gia giao thông

Bản chất của pháp luật

 Bản chất của pháp luật được thể hiện ở: Tính giai cấp và tính xã hội.

Tính giai cấp

 Pháp luật thể hiện tính giai cấp vì pháp luật là công cụ quản lý của nhà nước. Trong đó, nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp.

 Tính giai cấp thể hiện qua quá trình tạo lập nên nhà nước. Trên cơ sở sự hình thành của nhà nước, pháp luật được hình thành. Do vậy, pháp luật cũng thể hiện tính giai cấp.

 Nhu cầu hình thành pháp luật là nhằm thiết lập trật tự xã hội theo mục đích của giai cấp cầm quyền, thống trị. Do đó pháp luật phản ánh ý chí của giai cấp cầm quyền, thống trị.

 Nhờ nắm trong tay quyền lực nhà nước, giai cấp cầm quyền, thống trị đã thông qua nhà nước để thể hiện ý chí của giai cấp mình theo cách tập trung, thống nhất thông qua hệ thống các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành và các hoạt động áp dụng pháp luật của nhà nước. Pháp luật được thiết lập với mục đích phục vụ và bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, bảo vệ và phát triển những giá trị mà giai cấp thống trị theo đuổi.

 Mục đích của pháp luật là tạo ra một trật tự xã hội ổn định, phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị. Như vậy, pháp luật thể hiện sự thống trị của giai cấp thống trị đối với các giai cấp khác, tầng lớp khác.

 C.Mác và Ph. Anghen khi nghiên cứu về giai cấp tư sản đã khẳng định: Pháp luật của giai cấp tư sản là ý chí của giai cấp tư sản được đề lên thành luật pháp, ý chí mà nội dung là do những điều kiện sinh hoạt vật chất của giai cấp tư sản quyết định.

 Ví dụ, pháp luật của nhà nước tư sản luôn hướng tới việc bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản. Pháp luật của nhà nước phong kiến luôn bảo vệ quyền lợi của vua chúa, của giai cấp địa chủ. Pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân và hướng mọi người sống tự do, bình đẳng, bảo đảm thực sự dân chủ và công bằng xã hội…

Tính xã hội

 Là sản phẩm của nhà nước, bên cạnh việc phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị, pháp luật còn nhằm phục vụ nhu cầu của các thành viên trong xã hội. Thuộc tính xã hội là một thuộc tính khách quan, mang tính tất yếu và phổ biến của pháp luật.

 Để duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội, nhà nước cũng cần quan tâm đến ý chí và lợi ích của các giai cấp, các tầng lớp khác nhau trong xã hội và giải quyết các vấn đề phát sinh trong xã hội ví dụ như: tội phạm, thất nghiệp, tệ nạn xã hội, môi trường…

 Pháp luật được hình thành xuất phát từ nhu cầu của cuộc sống chung giữa con người với con người. Pháp luật được thiết lập để xây dựng một cộng đồng xã hội văn minh. Do vậy, pháp luật phải bao quát tất cả nội dung của cuộc sống xã hội. Nó phải tuân thủ và giải quyết nhiều yêu cầu của xã hội con người và các yêu cầu đó về nguyên tắc có ảnh hưởng lẫn nhau, có khi loại trừ nhau. Các quy phạm pháp luật xuất phát từ cơ sở thực tiễn của đời sống xã hội, phản ánh các nhu cầu , lợi ích của giai cấp và các tầng lớp khác nhau trong xã hội, được toàn xã hội chấp nhận và xem là chuẩn mực, quy tắc xử sự chung. Các hành vi xử sự của cá nhân, tổ chức phải phù hợp với những quy định của pháp luật mới làm cho xã hội phát triển trong vòng trật tự, ổn định từ đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Sự vận hành của các quan hệ xã hội được điều chỉnh bằng pháp luật và phù hợp với quy định của pháp luật tạo nên một trật tự xã hội đặc biệt, đó là trật tự pháp luật, cấu thành của trật tự xã hội.

 Giá trị xã hội của pháp luật thể hiện ở chỗ pháp luật là thước đo hành vi của con người, là công cụ để nhận thức xã hội và điều chỉnh các quan hệ xã hội phù hợp với quy luật phát triển khác quan. Thông qua pháp luật, những giá trị của xã hội, những giá trị mà cả cộng đồng xã hội thừa nhận, trân trọng được bảo vệ và phát triển. Ví dụ như quyền bình đẳng giữa nam và nữ, sự trân trọng đối với người phụ nữ, …

 Dựa vào pháp luật, có thể xác định được sự tiến bộ, mức độ phát triển của xã hội. Mức độ phát triển của pháp luật chịu ảnh hưởng vào mức độ phát triển của xã hội. Do vậy, giá trị xã hội của các kiểu pháp luật khác nhau rất khác nhau. Giá trị xã hội của pháp luật chủ nô khác với giá trị xã hội của pháp luật tư sản hoặc pháp luật xã hội chủ nghĩa. Mặc dù vậy, ở một mức độ nhất định, pháp luật chủ nô cũng giữ vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa của xã hội. Cùng với sự phát triển lịch sử của pháp luật, giá trị xã hội của pháp luật cũng ngày càng tăng lên, đặc biệt đối với pháp luật xã hội chủ nghĩa.

 Trong thời đại hiện nay, tính xã hội của pháp luật không chỉ bó hẹp trong phạm vi một quốc gia, mà còn mở rộng, có quan hệ đến nhiều quốc gia trong khu vực và lan rộng ra toàn thế giới.

 Tóm lại, pháp luật là một hiện tượng vừa mang tính giai cấp vừa mang tính xã hội sâu sắc. Hai thuộc tính này có mối liên hệ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Do những điều kiện khách quan và chủ quan, sự thể hiện tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật là khác nhau trong các kiểu nhà nước.

Pháp luật ra đời khi nào – Nguồn gốc ra đời của pháp luật

 Pháp luật ra đời khi nhà nước ra đời. Do đó pháp luật là công cụ quan trọng để thực hiện quyền lực của nhà nước, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và duy trì địa vị. Cả nhà nước và pháp luật đều là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp.

 Pháp luật ra đời khi xã hội có nhu cầu quản lý một xã hội đã phát triển ở một mức độ nhất định. Khi xã hội đã phát triển quá phức tạp, xuất hiện những giai cấp mang lợi ích đối lập với nhau và nhu cầu về chính trị – giai cấp để bảo vệ lợi ích cho giai cấp, lực lượng thống trị về chính trị và kinh tế trong xã hội.

Ban hành pháp luật là gì

 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là Hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội khi được nhà nước trao quyền thực hiện theo trình tự đã được quy định chặt chẽ thể hiện các bước, từng công việc phải làm để đưa ra các văn bản quy phạm pháp luật, từ đề xuất sáng kiến lập pháp, lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đến soạn thảo dự án văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định, thẩm tra dự án văn bản quy phạm pháp luật, công bố, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, những tầng lớp dân cư có liên quan đến việc tổng hợp, phân tích, nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp, đến trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua dự án văn bản quy phạm pháp luật.

 Ban hành luật tiếng anh là gì ? pass/enact a law

Pháp luật do cơ quan nào ban hành

 Tại bất cứ quốc gia nào, Nghị viện/Quốc hội, cơ quan đại diện của nhân dân cũng là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp.

Học luật ra làm gì

 Là một trong những nghề nghiệp có nhu cầu và cạnh tranh nhất, nghiên cứu luật có phần đặc quyền và lợi ích công bằng. Nó cung cấp một lịch trình làm việc linh hoạt, triển vọng việc làm tuyệt vời và cơ hội tạo ra ảnh hưởng cho xã hội.

  • Công chứng viên
  • Chuyên viên pháp lý
  • Kiểm sát viên – Công tố viên
  • Luật sư
  • Thư ký tòa án
  • Giảng viên ngành luật
  • Thẩm phán
  • Pháp chế doanh nghiệp
  • ….

 Học luật ra làm công an được không

 Điều này là hoàn toàn có thể, do hàng năm ngành công an luôn tuyển các lực lượng không nằm trong khối chuyên ngành đào tạo công an để bổ sung lực lượng.

 Học luật ra có dễ xin việc không

 Lý do dễ hay khó khăn là vì có quá nhiều trường đại học khác cung cấp các chương trình tương tự với các bằng cấp và trình độ khác nhau.

 Khó khăn khi tìm việc sau khi học luật có thể được khắc phục bằng cách bạn chủ động trong quá trình tìm kiếm việc làm. Điều quan trọng là phải bắt đầu tìm kiếm việc làm ngay sau khi bạn tốt nghiệp hoặc thậm chí trước khi bạn tốt nghiệp nếu bạn có kế hoạch tốt nghiệp sớm.

  

  

  

  

  

  

 Tag: gi gì? gì\ phap là: lương nhiêu ngân khái niệm việt sao ai