Tài khoản kế toán là gì – Có mấy loại tài khoản kế toán

 Kế toán là một tập hợp dữ liệu được sử dụng để cung cấp một số liệu chính xác về giá trị của tài sản và nợ phải trả. Nó cũng cung cấp thông tin về cách quản lý dòng tiền của một tổ chức. Ví như khi một công ty cần hiểu có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng của mình. Tài khoản kế toán sẽ cung cấp thông tin này, đây là lúc các tài khoản kế toán phát huy tác dụng

Tài khoản kế toán là gì

 Tài khoản kế toán là những mã số được nhà nước quy định nhằm giúp kế toán phân loại các đối tượng kế toán để phản ánh, kiểm tra và giám sát một cách thường xuyên liên tục và có hệ thống tình hình hiện có và sự vận động của từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn cũng như các quá trình sản xuất kinh doanh khác nhau trong các doanh nghiệp.

 Ví dụ: tài khoản 632 là tài khoản giá vốn hàng bán

 Tài khoản kế toán tiếng anh là gì ? Account

Có mấy loại tài khoản kế toán

 Các loại tài khoản kế toán là một bộ phận của báo cáo tài chính. Chúng phải được trình bày một cách rất rõ ràng và ngắn gọn. Khi phân theo công dụng và kết cấu của tài khoản thì tkkt sẽ chia làm 3 loại:

 • Tài khoản cơ bản
 • Tài khoản điều chỉnh
 • Tài khoản nghiệp vụ

Cách nhớ tài khoản kế toán

 • Học từng loại tài khoản chia theo từng đầu
 • Ghi nhớ bản chất của từng đầu mục tài khoản kế toán
 • Thực tập với bài tập để sử dụng tài khoản kế toán nhiều hơn
 • Ghi chép lại các tài khoản kế toán thường dùng như: 111 tk tiền mặt, 112 tk tiền gửi ngân hàng, 113 thuế GTGT đầu vào….

 Cách định khoản các tài khoản trong kế toán

 Các tài khoản đầu 1, 2, 6, 8 là tài khoản tài sản định khoản như sau:

 • Tăng ghi bên nợ
 • Giảm ghi bên có

 Các tài khoản 3, 4, 5, 7 là tài khoản nguồn vốn định khoản như sau:

 • Tăng ghi bên có
 • Giảm ghi bên nợ

 Lưu ý khi định khoản: Nợ ghi trước, Có ghi sau, tổng Nợ phải bằng tổng Có.

Sơ đồ tài khoản kế toán

 Sơ đồ chữ t các tài khoản kế toán gồm 2 phần là Nợ ở bên trái và Có ở bên phải. Đường phân tách Nợ và Có là đường mũi tên. Đầu mũi tên luôn chỉ vào phần Nợ , đầu còn lại luôn là phần Có tạo nên hình ảnh giống như chữ T.

 Kết cấu tài khoản kế toán sẽ nằm ở 2 bên nợ và có, trong đó phần bên trái chữ T là ghi Nợ, còn bên phải chữ T là ghi Có

Bảng tk kế toán

 Danh mục tài khoản kế toán phổ biến hiện nay được quy định theo thông tư 133 và thông tư 200

 Tài khoản kế toán theo thông tư 133 : https://dehalaw.com/bang-tai-khoan-ke-toan-thong-tu-133/

 Tài khoản kế toán thông tư 200 : https://dehalaw.com/bang-tai-khoan-ke-toan-theo-thong-tu-200/

Các tài khoản lưỡng tính trong kế toán là gì

 Là những tài khoản có thể có số dư cuối kỳ bên nợ hoặc số dư cuối kỳ bên có.

 Các tài khoản lưỡng tính bao gồm:

 • Tài khoản 131: Phải thu của khách hàng
 • Tài khoản 331: Phải trả cho người bán
 • Tài khoản 1388: Phải thu khác
 • Tài khoản 334: Phải trả cho người lao động
 • Tài khoản 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 • Tài khoản 338: Phải trả khác
 • Tài khoản 421: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tài khoản kế toán nào không có số dư ?

 Tài khoản doanh thu loại 5 và loại 7. Và tài khoản chi phí loại 6 và loại 8 là những tk không có số dư.

 Kế toán là những người chuyên giữ sổ sách của các doanh nghiệp và các tổ chức khác. Họ chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ tài chính của tổ chức, bao gồm việc xử lý các bút toán ghi sổ, cân đối tài khoản và lập tờ khai thuế. Vậy nên việc nắm vững tài khoản kế toán là yêu cầu bắt buộc đối với các kế toán viên muốn hoàn thành trách nhiệm của mình

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: taài (kế toán) kê hiệu phương pháp chủ hành 366 đặc biệt nghĩa he thong tiết khái niệm